ปฏิบ้ติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน
วัดอโยธยา (วัดเดิม) ร่วมกับ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง
-การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ ถ้าเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้งยกเลิกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)
- เครื่องใช้ส่วนตัวที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติธรรม (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ชุดขาว หรือผ้าสีสุภาพ เป็นต้น)
- เวลาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
- ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.watayodhaya.com
- ทางวัดมีอาหารบริการตลอดการปฏิบัติธรรม
- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรจากทางวัดทุกท่าน
- การปฏิบัติธรรมโปรดอยู่ครบตามกำหนดเวลาและอยู่ง่ายกินง่ายตามที่จัดให้
- การปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้เป็นการถือศีล ๘ นุ่งขาว ห่มขาว
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๕๗๔๒
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร. ๐๘ ๗๐๗๓ ๕๐๓๕
นางสาวราตรี รัตนโสภา โทร. ๐๘ ๖๓๖๖ ๒๙๖๙
นางสาวพัชรินทร์ ศรีหาใต้ โทร. ๐๙ ๒๙๒๖ ๐๒๓๑
วันที่หนึ่ง
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ทำวัตรเย็น/สมาทานศีล ๘ /สมาทานกรรมฐาน/แนะนำวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
แนะแนวทางการปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วันที่สอง
เวลา ๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน/ทำกิจส่วน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า/บรรยายธรรม
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า/พัก
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม/ส่งและสอบอารมณ์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ดื่มน้ำปานะ/พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ทำวัตรเย็น/บรรยายธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๑.๐๐ น.
พักและทำอิริยาบถ
วันที่สาม
เวลา ๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน/ทำกิจส่วน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า/บรรยายธรรม
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า/พัก
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
บรรยายสรุปและถวายสังฆทาน
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีขอขมาพระวิปัสสนาจารย์/ลาศีล ๘ และสมาทานศีล พิธีปิดการฝึกอบรม เดินทางกลับ
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 1 คน
   วันนี้ 21 คน
   เมื่อวานนี้ 32 คน
   เดือนนี้ 941 คน
   เดือนที่ผ่านมา 1,052 คน
   ทั้งหมด 23,450 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา