ปฏิบ้ติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน
วัดอโยธยา (วัดเดิม) ร่วมกับ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง

-การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการ ถ้าเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ (กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้งยกเลิกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)
- เครื่องใช้ส่วนตัวที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติธรรม (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ชุดขาว หรือผ้าสีสุภาพ เป็นต้น)
- เวลาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
- ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.watayodhaya.com
- ทางวัดมีอาหารบริการตลอดการปฏิบัติธรรม
- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะได้รับวุฒิบัตรจากทางวัดทุกท่าน
- การปฏิบัติธรรมโปรดอยู่ครบตามกำหนดเวลาและอยู่ง่ายกินง่ายตามที่จัดให้
- การปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้เป็นการถือศีล ๘ นุ่งขาว ห่มขาว

ติดต่อสอบถามได้ที่

พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา โทร. ๐๘ ๑๙๔๖ ๕๗๔๒
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม โทร. ๐๘ ๗๐๗๓ ๕๐๓๕
นางสาวราตรี รัตนโสภา โทร. ๐๘ ๖๓๖๖ ๒๙๖๙
 
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ทำวัตรเย็น/สมาทานศีล ๘ /สมาทานกรรมฐาน/แนะนำวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
แนะแนวทางการปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่สอง

เวลา ๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน/ทำกิจส่วน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า/บรรยายธรรม
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า/พัก
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม/ส่งและสอบอารมณ์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ดื่มน้ำปานะ/พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ทำวัตรเย็น/บรรยายธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๑.๐๐ น.
พักและทำอิริยาบถ

วันที่สาม

เวลา ๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน/ทำกิจส่วน
เวลา ๑๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า/บรรยายธรรม
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า/พัก
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติวิปัสสนาธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน/พัก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
บรรยายสรุปและถวายสังฆทาน
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีขอขมาพระวิปัสสนาจารย์/ลาศีล ๘ และสมาทานศีล พิธีปิดการฝึกอบรม เดินทางกลับ
 
 
 

การศึกษาพุทธปัญญา
พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

 • ชุดที่ 1 -2 หลักการศึกษา และปัญญา องค์หลักของการศึกษา
 • ชุดที่ 2 - 3 ปัญญา องค์หลักของการศึกษา และการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
 • ชุดที่ 4 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา
 • ชุดที่ 5 - 6 การศึกษาต้องนำพาสังคมไอที และการศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่
 • ชุดที่ 7 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี
 • ชุดที่ 8 ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี
 • ชุดที่ 9 การศึกษา คือชีวิต
 • ชุดที่ 10 ปรัชญาการศึกษา ฉบับง่าย โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ ปยุตฺโต
 • ชุดที่ 11 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
 • Facebook watayodhaya

   ออนไลน์ 2 คน
   วันนี้ 43 คน
   เมื่อวานนี้ 93 คน
   เดือนนี้ 670 คน
   เดือนที่ผ่านมา 814 คน
   ทั้งหมด 31,962 คน
  เริ่มนับ 3 กันยายน 2558
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • กองงานพระธรรมทูต
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 08 1946 5742 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)
  พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์กลางรับสมัครครู สมัครเป็นครู สอนพิเศษ ติวเตอร์ กวดวิชา